Vyhľadávanie
V ponuke je 32 nehnuteľností.

Ochrana osobných údajov

Nové pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s GDPR a zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

BrokerSoft s. r. o.  so sídlom Skuteckého 23, 974 01  Banská Bystrica,
IČO: 50 706 217, zapísaná v OR SR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 31355/S.

ML finančný & realitný servis, s. r. o. so sídlom Skuteckého 23, 974 01  Banská Bystrica,

IČO: 52 418 341, zapísaná v OR SR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 36777/S.

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané,
za akým účelom, akú dlhú dobu. Vyberáme tiež osoby (realitných maklérov), ktoré v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje a sú na to poverení zmluvou.  

Ak sa budete potrebovať v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov na nás obrátiť,
je Vám k dispozícii tel. č. +421 917 369 986  alebo emailová adresa: info-ZVNC-mlreality.sk

                                                                                                             Zásady spracovania osobných údajov:

Spoločnosti BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s. r. o. dodržiavajú pri spracovaní osobných údajov tieto zásady:

1. Zásada zákonnosti - osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv.

2. Zásada obmedzenia účelu – Vaše osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúvame spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, štatistiky, účtovníctva je možný len ak je v súlade s iným zákonom.

3. Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané údaje sú primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

4. Zásada správnosti – spracúvané údaje sú vždy správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne alebo neaktualizované údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

5. Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje sú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa získali. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účely archivácie, štatistiky, účtovníctva a to na základe osobitného zákona.

6. Zásada integrity a dôvernosti – pri spracúvaní Vašich osobných údajov je zabezpečená ich ochrana a bezpečnosť pred neoprávneným prístupom k nim. Neposkytujeme ich tretím osobám. 

7. Zásada zodpovednosti – sme zodpovední na dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov.
 

Vymedzenie účelov a právnych základov
na spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľa BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s. r. o.

Spoločnosti BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s. r. o. pri svojej činnosti spracúvájú osobné údaje na tieto účely:

 1. realitná činnosť – na účely, ktoré súvisia so sprostredkovaním predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti a poskytovaním realitných služieb
 2. poradenská činnosť v oblasti realít – na účely zasielania poradenských článkov, videí, ebooku
 3. marketing – na účely zasielania ponuky nehnuteľností, výročných pozdravov, ponuky poskytovaných vlastných služieb, získavania nových nehnuteľností do ponuky
 4. vedenie účtovníctva – na účely vystavovanie účtovných dokladov

 

Právne základy na spracovávanie osobných údajov BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s. r. o.

 1. Zákon - Zákon o účtovníctve,  Zákon o DPH, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a iné
 2. Zmluva – Súhlas na zaradenie nehnuteľnosti do ponuky, Rezervačná zmluva, Zmluva o spolupráci
 3. Súhlas dotknutej osoby – Záznam o poskytnutí informácií o nehnuteľnosti alebo vykonanej obhliadke, Súhlas na spracovanie osobných údajov
 4. Oprávnený záujem – poskytnúť informácie o predávanej nehnuteľnosti na obhliadke,
  posielanie ponuky nehnuteľností na základe Vášho mailového dopytu, zasielanie ponuky vlastných služieb, výročných pozdravov a noviniek.


 

Vaše práva pri ochrane Vašich osobných údajov
 

1. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame

2. Máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

3. Máte právo na prenos Vašich osobných údajov, právo namietať na ich spracúvanie a automatické individuálne rozhodovanie pri získavaní osobných údajov automaticky na webe

4. Ak máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak nás budete vopred informovať, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

5. Máte právo odhlásiť sa z emailovej komunikácie.  Ak ste už náš existujúci klient, posielame Vám emaily s ponukou našich služieb, noviniek, výročné pozdravy a podobne na základe oprávneného záujmu informovať Vás ako nášho klienta. Ak ešte našim klientom nie ste, posielame Vám ich na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch máte právo odhlásiť sa z takéhoto zasielania zaslaním požiadavky na mailovú adresu: info-ZVNC-mlreality.sk.
 

Bezpečnostné opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov
 

a) Technické, organizačné a personálne opatrenia

 • vodotlač obchodnej značky (fotky + videoobhliadka)
 • minimalizácia os. údajov – spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na daný účel
 • poučenie fyzických osôb, ktoré pre nás a pre sprostredkovateľa spracúvajú osobné údaje (oprávnené osoby)
 • prístupy a heslovanie technických prostriedkov, na ktorých sa spracúvajú os. údaje ( MT, PC ) - povinná identifikácia a autentizácia pri prístupe k IS
 • zálohovanie a antivírová ochrana
 • zamykanie miestností
 • mlčanlivosť

b) Interné bezpečnostné pravidlá a postupy

c) Vykonávanie testovacej, posudzovacej a hodnotiacej činnosti s ohľadom na cyklus spracúvania osobných údajov
 

Mlčanlivosť
 

Spoločnosti  BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s. r. o. sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Vašich osobných údajov.

Spoločnosti BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s. r. o. sú povinné zaviazať mlčanlivosťou fyzické osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi .

Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.