Vyhľadávanie
V ponuke je 32 nehnuteľností.

CENNÍK
realitných služieb spoločností
BrokerSoft s. r. o. a ML finančný & realitný servis, s.r.o. od 01.01.2023

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR

3 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.500 EUR)

od 50.000 do 99.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR

od 100.000 do 199.999 EUR

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 4.000 EUR)

od 200.000 do 299.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 10.000 EUR)

od 300.000 do 499.000  EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 15.000 EUR)

od 500.000 do 999.000  EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 25.000 EUR)

od 1.000.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 50.000 EUR)

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

 Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 350 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

50 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

   

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 3  / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 3 € / deň.

   

 

Osobná asistencia

 

 15  / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Ohodnotenie nehnuteľnosti 

      75 €

  Na účely dedického konania, cena za jednu nehnuteľnosť. 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabilné »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 

 

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 200  

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

 

 

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

200 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

200€

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Homestaging

individuálna cenová ponuka 

od 250 €

Príprava nehnuteľnosti na predaj. Odborné čistenie a upratovanie a pripravenie nehnuteľnosti zlepšuje dojem z kancelárií, ubytovacích zariadení, bytov a domov. 

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

1,5%

Z celkovej kúpnej ceny nehnutľnosti